Nieuwe richtlijn Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (van 28 juli 2017) aangescherpt !

NJI   •   Januari, 2019

NJI kindermishandeling

Oproep tot scholing! ivm. nieuwe richtlijn per 2019.

Nieuws van het NJi

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (van 28 juli 2017) aangescherpt !

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld

altijd melden bij Veilig Thuis.

Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde, tevens laatste stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Momenteel biedt die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen.

Bron: NJi 2018, Geraadpleegd op 23 augustus 2018, van https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-aangescherpt .

Zie tekst hierboven