Onderzoek naar bruikbaarheid PAKVASt


Onderzoek naar gebruik van Pakvast

Onderzoek   •   maart, 2018

Onderzoek, uitgevoerd bij MIK Kinderopvang.

Onderzoeker: Annelies Snijders

Datum: maart 2018

Opleiding: Master Pedagogiek,

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Doel: Effectiviteit van het spel

Conclusie:

Het spelen van het spel blijkt effect te hebben op de kennis van de pedagogisch medewerkers en op de vaardigheden van de pedagogisch medewerkers.

Er is bij beide aspecten sprake van een positief significant verschil tussen de antwoorden uit de nul- en de nameting. Wat betref de attitude is er sprake van een positief verschil tussen de antwoorden bij enkele onderdelen.

Deze tendens wordt weerspiegeld door de bevindingen van de pedagogisch medewerkers.

Zij denken na het spelen van het spel signalen adequater te kunnen herkennen en meer toereikende vaardigheden te hebben om sneller actie te ondernemen en signalen met ouders te bespreken (zie Figuur 1).

Uitspraken van Pedagogisch medewerkers:

“Ik voel me na deze bijeenkomsten gesterkt om actie te ondernemen. Het is voor mij een absolute eyeopener geweest.”

“Het zou fijn zijn als dit regelmatig wordt herhaald. Dit geeft houvast.”

“Het oefenen leert mij het meest.”

Uitspraken van locatiehoofden:

“Ik vind heel sterk aan het spel dat het je helpt minder oordelend te zijn.”

“Het onderwerp is meer gaan leven en er is meer durf om over het onderwerp te praten en ervaringen worden meer gedeeld.”

“Ik vind dat het spel je wel dwingt om je zorgen minder vrijblijvend te benaderen maar na te denken over wat dit betekent voor je professionele rol.2

“Pedagogisch medewerkers hebben meer vertrouwen, zijn zekerder omdat de routing nu duidelijker voor hen is.”

Op basis van de positieve effecten en bevindingen met betrekking tot het PAKVASt-spel wordt aanbevolen het spel als trainingsmiddel te implementeren in kinderdagverblijven, en andere werkgebieden waar professionals te maken hebben met kinderen tot 4 jaar (zoals Kinderartsen, Verpleegkundigen, Consultatiebureaus en Beroepsopleidingen in Zorg en Onderwijs).

Van belang is dat het spel structureel ingezet wordt zodat opgedane kennis en (gespreks)vaardigheden goed beklijven en verder doorontwikkeld worden.

Interessant zou zijn om na enige tijd samen met andere (kinderopvang)organisaties een vervolgonderzoek uit te voeren naar de effecten van het PAKVASt-spel in de praktijk.

De werkzame effecten uit dit trainingsmiddel blijken te bestaan uit:

De spelvorm die een omgeving biedt waarin geoefend kan worden en fouten mogen worden gemaakt;

  • Het oefenen van gesprekken door middel van een rollenspel
  • Het samen van en met elkaar leren in teamverband
  • Het gebruik van de herkenbare casussen uit de praktijk
  • De vraagstelling, gebaseerd op de stappen van de meldcode
  • Een antwoordboekje ter ondersteuning

Het PAKVASt-spel blijkt dus een geschikt trainingsmiddel om pedagogisch medewerkers op een speelse wijze te ‘upgraden’ tot handelingsbekwame professionals die weten hoe ze signalen van de kindermishandeling “vast moeten pakken”.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *