ONDERZOEK


Onderzoek bij MIK Kinderopvang

Uit onderzoek (Annelies Snijders, maart 2018) naar de effectiviteit van het spel is gebleken dat door pedagogisch medewerkers en locatiehoofden van kinderdagverblijven PAKVASt© wordt gewaardeerd met het rapportcijfer 8.

Enkele reacties van pedagogische medewerkers: “Ik voel me na het spelen van PAKVASt©  gesterkt om actie te ondernemen. Het is voor mij een absolute eyeopener.”, “Het zou fijn zijn als we PAKVASt© vaker spelen, dit geeft houvast.” Locatiehoofden reageren als volgt: “Ik vind heel sterk aan het spel dat het je helpt minder oordelend te zijn.”, “Ik vind dat het spel je wel dwingt om je zorgen minder vrijblijvend te benaderen maar na te denken over wat dit betekent voor je professionele rol.” Zie ook www.pakvast.com.

Uitspraken van Pedagogisch medewerkers:

“Ik voel me na deze bijeenkomsten gesterkt om actie te ondernemen. Het is voor mij een absolute eyeopener geweest.”

“Het zou fijn zijn als dit regelmatig wordt herhaald. Dit geeft houvast.”

“Het oefenen leert mij het meest.”

Uitspraken van locatiehoofden:

“Ik vind heel sterk aan het spel dat het je helpt minder oordelend te zijn.”

“Het onderwerp is meer gaan leven en er is meer durf om over het onderwerp te praten en ervaringen worden meer gedeeld.”

“Ik vind dat het spel je wel dwingt om je zorgen minder vrijblijvend te benaderen maar na te denken over wat dit betekent voor je professionele rol.”

“Pedagogisch medewerkers hebben meer vertrouwen, zijn zekerder omdat de routing nu duidelijker voor hen is.”

Op basis van de positieve effecten en bevindingen met betrekking tot het PAKVASt-spel wordt aanbevolen het spel als trainingsmiddel te implementeren in kinderdagverblijven, en andere werkgebieden waar professionals te maken hebben met kinderen tot 4 jaar (zoals Kinderartsen, Verpleegkundigen, Consultatiebureaus en Beroepsopleidingen in Zorg en Onderwijs).

Van belang is dat het spel structureel ingezet wordt zodat opgedane kennis en (gespreks)vaardigheden goed beklijven en verder doorontwikkeld worden.

Interessant zou zijn om na enige tijd samen met andere (kinderopvang)organisaties een vervolgonderzoek uit te voeren naar de effecten van het PAKVASt-spel in de praktijk.

Evaluatie Pakvast spel

De werkzame effecten uit dit trainingsmiddel blijken te bestaan uit:

De spelvorm die een omgeving biedt waarin geoefend kan worden en fouten mogen worden gemaakt;

  • Het oefenen van gesprekken door middel van een rollenspel
  • Het samen van en met elkaar leren in teamverband
  • Het gebruik van de herkenbare casussen uit de praktijk
  • De vraagstelling, gebaseerd op de stappen van de meldcode
  • Een antwoordboekje ter ondersteuning

Het PAKVASt-spel blijkt dus een geschikt trainingsmiddel op pedagogisch meewerkers op een speelse wijze te ‘upgraden’ tot handelsbekwame professionals die weten hoe ze signalen van kindermishandeling “vast moeten pakken”.